İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bu teminat, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Tazminat tutarı ile birlikte poliçe teminat tutarını aşmamak şartıyla dava masraflarıda sigortacı tarafından ödenir.